20 июня, 10:30
 36 °C
85,99
72,22
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Китдин оютнр сурһуль дассна иткүлин цаас авцхав

Июнь сард баһчуд шүүврән өгдг цаг. Эн кемд оютнр болн сурһульчнр медрлән үзүлнә. Тер мет һазадын ордудас ирж сурчах көвдү-күүкд бас шүүвр өгчәнә. Хальмгин государственн университетд орс келнә болн литературин эрдмәр сурсн Китдин оютнрт иткүлин цаасн байрин бәәдлд бәрүлж өггдв. Удл уга эдн гер талан һарч йовх.

Китдин орн-нутгас хальмг танһчд сурчах оютнр орс келнә сурһуль дассна иткүлин цаас авв. Удл уга эдн гер талан хәрх.

Ма Гуйлинь хальмг келәр цөн үгмүд дасж авв. Хальмг танһчин тускар эн күүкн кесг сән тодлврмуд үлдәж хадһлх. Эврәннь күцәмжин болн диилврин тускар инәмсклж келнә. Оютнр болн багшнр энүнд Рита гидг нер өгв. Эн күүкн орс келнә олимпиадт орлцад, һурвдгч орм эзлв. Тер мет Рита спортд йир дурта. Настольн теннисн марһанд энүнлә дөрлддг күн һарсн уга. Күүкнд хальмг улсин хот-хол таасгдв. Ода иим хот-хол эврән кеж чадна. Ма Гуйлинь келсәр, орсин сойлын, хальмг улсин авьясин тускар олн соньн тоот медж авв. Кесг нәәжнр олж авч. Ода эднлә өөрхн хәрлцә бәржәнә.

Ван Цинь Лилия гидг нертә болв. Эврәннь нәәжнрләһән һаза һарад цевр аһар киилхдән дурта, шатр наадхдан бас дурьа. Мы такие разные, но мы вместе нертә һазадын ордудын оютнрин фестиваль бүрдәлһнд шунмһа кевәр оцрлсн төләд күндлһнә һашгар ачлгдв. Лилия би биилхдән дурлна. Хальмг улсин көгжм сонсхларн дор ормдан сууж чадхш. Ван Цинь келсәр, хальмгин баһчудла хамдан Цаһан Сарин болн Зулын байр темдглв. Хальмг улсин хот-хол, тер тоод хуурсн мах, боорцг болн жомба уув. Хальмгин хот-хол йир таасгдна гиж эн келнә.

Хальмгт сурсн кемд китдин баһчуд орсин грамматик дассн деерән, орс келәр күүнддг дасж авв. Эднәс зәрмнь багш болж көдлх саната. Юнгад гихлә Китдин орн-нутгт багшин эрдм күндтә гиж университетин нарта-делкән әнгин ахлач келнә. Эн жил Хальмг танһчин деед сурһульд зун далн күн иткүлин цаас авв, тер тоод арвн зурһан оют Китдин орн-нутгас иим документ авла.

Хальмгин университетин нарта-делкән әнгин ахлач Кермн Болаеван келсәр, өдр болһн гилтә һазадын ордудын оютнрла харһад күүнднә. Ода китдин баһчуд орс келәр сәәнәр күүнддг дасж авв. Эдн орс келәр чикәр келдг дасв.

Давсн жилд университетд хөрн хойр күн сурһуль дасж һарла. Сурһулин шин жилд Хальмгин деед сурһульд дәкәд хөрн негн күн Китдәс ирж сурһуль дасхмн.

Ээнән Делгр, Хавтхна Анатолий

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия