1 июня, 00:03
 16 °C
78,55
70,75
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Жирһлин күнд бәәдлд туссн баһчудын төлә сурһуль бүрдәгдв

Түрүн ишкдл нертә шишлнг сурһульд зу һар күнд бәәдлд туссн баһчуд орлцв. Эн керг-үүлдвр күцәмжин үн нертә танһчин программар кегджәнә. Энүнә һол күцлнь — иим көвүд-күүкдин төлә олз-туста сурһуль болн семинармуд бүрдәлһнә төр тәвгджәнә.

Яһж күцәмжтә болхин туск күүндврт нег час баһ болна. Юнгад гихлә эн төр ик чинртә болн олн улсиг үүмүлжәнә. Болв бүрдәһәчнрин күцлнь тас талдан. Иим керг-үүлдврин йовудт көвүд-күүкд эврәннь иргчин тускар ухалад, эргндк жирһләр соньмсх төр тәвгджәнә. Эс гиж баһчудт уха тунһаж, иргчән темдглж авх зөвтә. Иим төрмүдәр эднлә эк-эцкнр болн багшнр күүндхш гиж баһчуд келнә. Иляна Алееван келсәр, энд болхла сурһуль йир таасгдв. Школас баһчудыг дуудад, иим олз-туста медрл өгснд бүрдәһәвнрт ик ханлтан өргжәнә.

Семинармудт школын жирһлд шунмһа кевәр орлцдг көвүд-күүкдлә хамдан жирлһин күнд бәәдлд туссн бичкдүд бас орлцв. Зуг иим кергин бүрдәһчнрин тоолврар, баһчуд цугтан әдл, эдниг иим кевәр хуваж болшго. Эднә темдглсәр, көвүд-күүкд жирлһин күнд бәәдлд бөдүн улсас көлтә тусна. Иим эк-эцкнр болн талдан әмтн бичкдүдлә хәрлцә тогтаж чадлго, кергтә оньг эднд тусхажахш. Танһчин баһчудын, спортын министерствин әнгин ахлач Джемма Мучкинован келсәр, хамгин түрүнд әмтн иим кергәр икәр соньмсжана. Көвүд-күүкдт халун зүркән тусхах кергтә. Жөөлн бүлән күүндвр кехлә, баһчудт тааста болна.

Түрүн ишкдл нертә тренингин программар олн-зүсн төрмүдәр күүндвр болв. Энүнд орлцсн көвүд-күүкд наадар дамжулад, яһж күцәмжтә күн болхин тускар медж авв, эрүл-мендин болн бийән яһж бәрхин тускар селвгүд авцхав. Тер мет эврәннь күцлдән гүмдин дөнгәр яһж күрхин тускар медж авла. Александр Муевин келсәр, энд олз-туста зәнг авч болв. Кергтә медрл бас өггдв.

Жирлһин күнд бәәдлд туссн баһчудла көдлхлә, хуучн ик кезәнә тогтсн зангшал болн эв-арһ сурһмжин көдлмшт боомтг болна гиж сурһульд орлцсн школмудын социальн багшнр герчлв. Тегәд эн туст шин эв-арһ олзлх кергтә болжана. Эк-эцкнриг школд дуудж авад, сурһульчнрин тускар багшнр зуг мууһинь келнә. Иим көвүд-күүдиг талдан баһчудас йилһәд, муурулхар седнә. Энд болхла тас талдан иим күүндвр кегдв. Социальн багш Марина Куценкон келсәр, хажуһас хәләхлә, баһчудт иим сурһуль таасгдв. Оньган өгч сонсжана. көвүд-күүкд байрлв. Джемма Мучкинован темдглсәр, насарн цацу баһчуд нег-негндән нөкд болна. Жирлһин күнд бәәдләс һарһж авна. Ода бичкдүд бөдүн улсин тоолврла зөвшәрхш. Нааран ирсн баһчудт дөн тус күрх кергтә болжана.

Хамгин түрүнд баһчуд цуг тоотаһр соньмсх зөвтә. Школ эднд йоста шүүвр болна. Энд бийән диг-даратаһар альвллго бийән бәрх кергтә, сурһулян сәәнәр дасхд теслт болн чидл кергтә болжана. Тегәд көвүд-күүкд сурһуляр эс соньмсхла, эднд урмд эс өгхлә, эдн залхурад, аля-азд көөдг улс болж одна. Соньн төсвин зокьялчнр болн бүрдәһәчнр иим сурһульд олн баһчудыг орлцулх зурата. Эврәннь иргч жирлһд эдн түрүн ишкдлән эврән кех зөвтә гиж эдн тоолжана.

Чучян Валентина, Колдан Церн

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия