• ВЕСТИ
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Казанск кафедральн чонжд мөргүл болв

Эндр Казанск кафедральн чонжд мөргүл болхмн. Пасха нертә байрин өмн өргнд давулгддг эн мөргүлд православн шажнд шүтдг олн-улс орлцхмн. Элстин бәәрн әмнд пасхин ик байрт белджәнә.

Антонина Ивановна Гладкова сәәхн Пасхин байрт ик эртәс авн белдвр кенә. байрин столд орх хот-хоолиг бас эртәснь хулдж авна. Эн долан хонг бурһсн модна долан хонг болсн учрар герән сәәхрүлх кергтә. Тегәд Антонина Ивановна столын бүтәһүл, һар-нүүрин альчурт хатхмр кеж кеерүлв. Эндр өдр Антонина Ивановна Городовиковск балһсур һарч йовхар зуралжана.Тенд энүнә өөрхн элгн-садн бәәцхәнә. Тегәд байрин өдриг теднләһән хамдан темдглх седклтә. пасхин өдрмүдт эдлдг өдмгин зүүтә хотиг Антонина Ивановна белдәд авчксн бәәнә. Ода деернь ширк цацад кеерүлжәнә. Эн байр ик кезәнәк байр болжана .эн өдрмүдт әмтиг тоохла буй-кишг хальддг мөн гиж цааранднь эн күүкд күн күүндврән давулв.

Тус кехлә, ач хәрдг гидг.

Пасхин өдрмүдт эдлгддг өндгиг күн болһн эврәһәр керүлнә. урд цагт өндгиг мәнгрснә хальсар, улан луувнгар ширддг бәәсмн. Өдгә цагт болхла, ямр чигн нег делгүрт бел шир хулдж авч болжана гиж Антонина Ивановна келәд, чансн өндг олн-зүсн өнгәр будад мана үүдәгч багд үзүлв.

Эндр баснг өдриг православн шажнд шүтдг улс номд болн әрүн-чинртә кергт нерәднә. Эн өдр ик күнд көдлмш кех зөв уга. Энүнә өмн өдр цуг әмтн кирән уһаһад, герән цеврләд, байрин хот-хоолан белдж авв. Болв зәрм әмтд мана үүдәгч багд һундлан һарһж келцхәв. Балһсна зәрм микрорайодар, хотл балһсна цутхлнгд шам уга болсн учрар эднә зәрмнь герин көдлмшән күцәж чадсн уга болж һарв.

Өдгә цагт .зәрм —әмтн тиим йовдл.мудиг учртан авл уга, цаг эс күтхлә пасхин белн хот делгүрәс хулдж авна.Эн халхар эврә цехта делгүрмүд әмтнд туслж чаджана. Болв белн хот хулдж авсн цагтан хойр минһн жил хооран бүртсн байрин тускар мартхмн биш.

Колдан Наталья, Котина Валерий

 Следите за новостями в Instagram!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия