18 августа, 20:19
 24 °C
60,9
59,96
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Футабо школын директор Като Хинако оютнрла харв

Эн өдрмүдт көдлмшин халхар мана танһчур Японь орн нутгас Футабо школын директор Като Хинако күүкд күн ик сурһулин багшнрла болн оютнрла харһхар ирв. Харһлтын йовудт школын директор эврә орн нутгин авг бәрцин, сойлын болн цәәһин авьясин тускар оютнриг болн багшнриг өөрхн таньлдв.

hурвн жил хооран мана хальмгин оютнр Японь орн нутгт одсн билә. Дигтә тер цагт оютнр школын һардач Като Хинако күүкд күүнлә таньлдв. Тер цагасн авн школын директор Хальмгүдын сойлын авг бәрцин тускар медхәр седв. Японь орн нутгтд сурһулин халзар одсн оютнр японь келәр кесг үгмүд дасч авв.

Иргчдән цааранднь чигн бидн тана университетла үүрлдх сана зүүжәнәвидн. Эн туст бидн хамдан кесг программ бичәч бооца батлх зөвтәвидн. Хальмгин оютнр мана орн нутгт оч кел дасхар седсн багчудыг бидн байрта кевәр тосхвидн гиж Като Хинако школын һардач келв.

Хальмгин филологин болн дорд үзгин факультетин негдгч курсин оютн Янджина Горипова японь орн нутгин сойлын болн туужин тускар кесг жилдән соньмсна. Дигтә эн өггдсн кичәлд баһ наста күүкнд японь келн улсин хувц хунрин тускар медх арһ учрв.

Японь келн улсин хувцн йир соньн, өмсхләрн күн болн чик кевәр өмс зөвтә. Школын директор Като Хинако келсәр чанһ кевәр күүг оражах эд энүнә тогтун бәәдл зан бәрциг үзүлжәнә. У ханцн, бүслсн бүс күүг адһм уга, жөөлн занг үзүлжәнә. Кимоно өмсхлә мини зан талдан болж медгдв, эднх сойл йир нанд таасгдв-гиж негдгч курсин оютн келв.

Харһлтын йовудт Като Хинако күүкд күн оютнрт цәәһин авьсин тускар келж өгв. Эн авьяс соньн болсн деерән күнд. Эн авьсиг дасхд нег жил күршго, кесг жилмүдин эргцд дасж болжана. Цәәһин авьсиг үзүлх като хинако кергтә ааһ Сав японь орн нутгас авч ирв.

Цәәһин авьсиг давулдг урч модн ухрар цәәг ааһд тәвәд хөөн буслсн ус кенә, түүнә хөөн шишлн модар кесг дәкж эргәд самрна. Иим кевәр чансн цәәг мөргәд гиичнд өгнә, гиич уухларн һурв зальг кеһәд цәәһән уучкна.

Арслан калусовин келсәр урднь би э норн нутгин сойла таньлдлав. Эн школын һардач нааран ирснә хөөн эднә орн нутг йир өөрхн болж медгдв. Японь келн йир сәәхн, цәәһин авьяс бас таасгдв.

Эн харһлтын йовудт ик сурһулин оютнр кесг соньн тоотс Японь орн нутгин туужин сойлын тускар медв.

Дельгир Эняева, Хавтхна Анатолий

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия