2 июля, 05:59
 25 °C
79,19
70,44
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Халун өдрмүдт хот-хол болһамжтаһар хулдж авх кергтә

Зунын кемд олн-зүсн темсн болн зер-земш болна. Ода нурһлж иим хот-хол олн әмтн олзлна. Болв һан-халунд үрсн продуктар хордх әәмшг бәәнә. Халун өдрмүдт зәрм продукц ахр болзгт үрж одна. Тер тоод махна зүүтә хот, заһсн, үсн, цаһан тосн болн мороженое дарунь үрнә гиж Роспотребнадзорин специалистнр келнә. Хуучн продукт хулдж авхла ю кехмб?

Зунын кемд хот-хол дарунь үрдгин тускар цуһар меднә. Эн жил зунын хойр сарин эргцд Элст балһсна хөрн һурвн күн үрсн хотар хордад, геснь көндрв. Роспотребнадзорин специалистнрин келсәр, иим улс ямаран учрар хордсна тускар сәәнәр межд болхш. Эн тавн улсин тоолврар, эдн кафед хот ууһад, хордж Специалистнрин келсәр, зәрм әмтн магазидт үрсн хот-хулдж авснас көлтә хордхш.

Гертән продуктмут авч ирәд, хажһр хадһлснас көлтә әмтнә геснь көндрнә. Тер бийнь магазидт болн базрт хот-хол хулдж авхларн болһах кергтә болжана. Продукцин чинрин болн кедү өдр хадһлхин тускар цааснд оньган өгч умшхла сән болх. Хальмг танһчар Роспотребнадзорин әнгин ахлачин дарук Эллина Бродская келсәр, цуг хулдж авсн продукциг эрк биш киитрүлд тәвх кергтә. Магазидт такан махна өөр мороженое бәәхлә, энүг хулдж авх керг уга. Хот-хол хулдж авхларн энүнә бәәдлинь шинжлтн. Продукцд бичәтә зәнг умштн гиж Бродская келнә.

Хамгин түрүн махн, үснә зүүтә хот-хол, цаһан тосн, мороженое үрнә. Нег үлү, иим продукциг хойрдад киитрүлсн болхла, иим хот-хол идж болшго. Олн-зүсн заһсн, тер тоод түүкә болн утанд белдсн заһсна зүүтә хот ахр болзгт үрж одна. Ода олн әмтн хот-хол уудг пунткмудас, японь келн-улсин продуктмуд олн-зүсн суши болн ролл хулддг һазрт әмтн икәр хорджана. Тутрһас кесн лепешк уттулн кевтә болна.

Энүн деер заһсна керчм тәвәд, уснд урһдг нимгн нориһар боона. суши кесн цагт лосось заһс, креветк болн утанд белдсн угорь олзлна. Иим хот-хоолд заһсн ямаран болх зөвтә? Повар-сушист Евгений Темячиевин келсәр, лосось заһсн цегән, улавр өнгтә цаһан судцта болн талдан үнр уга болх зөвтә. Иим хот-хол нигт болхла сән. Үүрмг ясн уга угорь авх кергтә. Ясн баһ болхла, хот-хол кехд амр болна. Зәрмдән магазидт белсн тасм-тасмар хувагдж орасн угорь хулдгдна. Энүг тер кевтн сушид олзлх кергтә. Эн туст хамгин әәмшг угань угорь болн креветк болна.

Тер мет зунын кемд фастфуд икәр идхмн биш. Шарсн пирожки болн беляши хулддг әмтн санитарн зокал күцәж хот кехш. Нег үлү, һаза хот уусн цагт, һаран чигн уһадг арһ уга болна. Энүнә ашт кесг әмтнә генсь көндрәд, өвднә. Тегәд зунын кемд ямаран хот иджәхән хәләх кергтә эс гиж һаза гүүж йовад му чинртә продукц идхинь тадн эврән шүүж авх зөвтәт. Зуг эн туст саг бәәх кергтә.

Татьяна Дмитриева, Жамбин Дмитрий

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия