• АВТОНОМИЯ2
  • АВТОНОМИЯ 100 ЛЕТ
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
  • АВТОНОМИЯ3
  • АВТОНОМИЯ4
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Хальмг танһчд ховр шовудын то баһржана

Эндр зерлг ангудын бәәршлдг һазр харлһна нарта-делкән өдр. Эн байр нег минһн йисн зун далн йисдгч жилд эргндк йиртмж болн ангудын бәәдг һазр харлһна Бернск конвенцин программар темдглдг болв. Хальмг танһчин нуурмудт өвәрц олн заповедникүд бәәнә.Энүнд ховр һалун бәәршлнә.

Хальмг танһчин усна боодгудт зун һучн зүсн шовун нисж ирнә. Эднәс тәвн зүсн шовун хаврин-намрин кемд мана танһч давж һарна. Хөрн һурвн зүсн шовун Улан Дегтрт орулгдв. Маныч Гудило нуурт өвәрц шовуд үүрән ясж үвлзнә. Эднә нерд бичкдүдин туульсин дегтрмүдлә әдл. Тер тоод атхр хорд шовун, шиигдг хун, ке-сәәхн тоһрун болн талдан чигн өвәрц шовуд бәәнә. Танһчин йиртмж харлһна министерствин ах специалист Владимир Бадмаевин келсәр, жил ирвәс улан ашгта шошнур шовуна, һалуна, теегин һәрдин то баһрад йовна. Энүнә келсәр, мана танһчин аһуд ил теегин һазрт урһа модд бәәнә, боодгуд, улм-намгта һазр харһна. Энд хойр ик һазрин әнг негджәнә. Тегәд шовуна, мал-аһрусна то олн болх зөвтә. Хальмгт ода теегин мал-аһрусн, дунд Азин шовуд болн ангуд харһна.

Яшкульск районд бәәх Деед хулсн нертә нуурт атхр болн өөшг хорд шовун болн карвайка шовун бәәршлнә. Специалистнрин келсәр, хаврин-намрин кемд дулан һазрур нисдг болн хәүр нисж ирдг шовудын то чикәр тоож болхш. Зәрм шовуд сөөднь мана танһчин аһу нисж һарна. Өдгә цагт анһучнр цаһан толһата һалу анчулһхдан дурта. Болв энүг закан угаһар хаж авхла, зун минһн арслнг ялд унхмн. Владимир Бадмаевин келсәр, сул жилмүдт бидн анһучлһна кемжә баһрулжанавидн. Тер тоод Кумо-маныч һазрт иим неквр чанһагдв. Энд анһучлж болшго, өмн зүгәс нисж ирсн шовуд энд үүрән ясад, һуужмл һарһххин төлә сән таал бүрдәх кергтә.

Хальмг танһчин йиртмж харлһна төрт нарта-делкән номтнр онц оньг тусхажана. Тегәд чигн Элст балһснд эн төрәр нарта-делкән номин ик хург болв. Мана танһчин аһуһар кесг өвәрц шовуд нисж давна.

Ээнән Делгр Жамбин Дмитрий

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия