• МЫ ВМЕСТЕ 2020
  • АВТОНОМИЯ4
  • АВТОНОМИЯ3
  • АВТОНОМИЯ2
  • АВТОНОМИЯ 100 ЛЕТ
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 сентября 2013, 19:20

Элстин байрт белдвр кегджәнә

Удл уга Элст балһсна байр болх. Иргч бембә өдр танһчин хотл балһсн зун дөчн нәәмдгч жилин өөнән темдглх. Элстин мэрийн һардачнрин келсәр, байрин керг-үүлдврмүд ке-сәәхн болх. Ода карнавалд белдвр кегджәнә. Иим керг-үүлдвр кесг жилдән бүрдәгдсн уга. Тегәд эн жил энүг сергәж давулх шиидвр авгдв.

Хойр долан хонгтан кесн белдвр олз-туста болв. Элст балһсна классическ гимназин сурһульчнр карнавалд үзүлх программ белн болв. Болв байрин йовудт марһан зарлснас иштә, көвүд-күүкд хамгин әсн программ үзүлхәр зүткжәнә. Тегәд иим репитицд байрин өдр күртл цуглрхар шиидв. Карнавалин орлцачнрт өгсн даалһвр бичкдүдт таасгджана.

Сурһульч Баир Оконовин келсәр, эднә программ Сочи балһснд болх олимпийск нааднд нерәдгджәнә. Сәәнәр үзүлх санан бәәнә. Диилвр бәрәд эс гиж призермудын тоод орх күцл тәвжәнә.

Сурһульч Анна Фоменко келсәр, карнавалд белдвр кежнә. Иим зөв өгнсд ик байрта бәәнә. Иим керг-үүлдвр тавн жилд нег дәкж болна. Түрүн орм эзлхин төлә сән белдвр кежәнә.

Байрин программ үзүлхин төлә костюм уйгдв, цуг кергтә тоот белн болв. Зуг эврәннь программин тускар талдан улст келжәхш, эннь нуувч болжана. Эднә келсәр, олн улсиг өврүлх санан бәәнә. Директорин дарук Василий Лодяновин келсәр, олимпийск чинртә байрт орцхар седсн цуг улс байрин керг-үүлдврт орлцад, бичкдүдиг дөннж чадх.

Элст балһсна классическ гимназин директорин дарук Василий Лодяновин келсәр, школын программ олимпийск нертә. Хойр минутын эргцд олимпиадын эклв үзүләд, эндр өдр күртл бәәдл үзүлх зура бәәнә. Соньн программ белджәнә. Элст балһсна улсиг болн гиичнриг өврүлх саната.

Байрин йовудт ке-сәәхн шоу-карнавалд нег минһнк үн орлцх гиж күләгджәнә. Элст балһсна школмудын, дунд эрдмин сурһулин сурһульчнр хөрн хойр колоннд йовх. Эднә программиг специалистнр үнлсн деерән, хәләһәчнр бас бичкдүдиг үнләд, шишлг мөрә тогтав. Элст балһсна байр зуг карнавал биш. байрин бүрдәһәчнр ик программ үзүлх саната. Энүг хотл балһсна гиичнр болн гиичнр соньмсж хәләх гиж эдн нәәлжәнә. Тогтсн авьясар балһсна байр “Буревестник” стадионд спортивн марһаһас эклх. Энүнд хамгин бичкн спортсменмүдин төлә плошадк белдв. Бичскдүдин үүдәлтин бәәшнгин талвнгд цецгүдин бал болх. Тер мет соньн керг-үүлдврмүд Элст балһсна цутхлнг талвнгд бас болх.

Элст балһсна администрацин сойлын заллтин ахлач Вера Баденован келсәр, энд Элстин зоомир нертә һәәхүл болх. Энүнд мис, нохас болн тоть шовуд үзж болх. Эк-эцкнр бичкддүтәһән ирәд һәәхж чаджана. Дәкәд болхла бичкдүдин тергнә парад бас болх. Энүнә йовудт эцкнрин болн экнрин марһас бүрдәгдх. Университетин аһуд болхла анимационн ик программ үзүлгдх. Энүнд дегд уйн наста артистнрин концерт болх.

Хотл балһсна улсин амрдг хамгин дурта бәәрнд талвнгд баһчуд Энкр балһсндан нертә фестивальд цуглрх. Асхлад энд Әрәсән эстрадын оддудын концерт болх. Элст балһснд эн өдр нертә дууч Бьянка ирх. Тер мет медәтә улсин төлә бас керг-үүлдврмүд бүрдәж давулгдх. Эднә төлә Пушкина нертә скверт ретро-дискотек бүрдәгдх. Дәкәд болхла Элст балһсна туужин утскар Хальмгин келн-улсин музей соньн һәәхүл белджәнә. Хотл балһсна Баатрмудын Аллейд эрдмчнрин балһсн нертә һәәхүл бас болх. Байрин өдр элстихн болн гиичнриг соньн керг-үүлдврмүд күләжәнә.

Чучян Валентина, Очра Сергей

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия