12 июля, 13:35
 37 °C
80,27
71,23
  • АВТОНОМИЯ 100 ЛЕТ
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
  • АВТОНОМИЯ4
  • АВТОНОМИЯ2
  • ВЕСТИ
  • АВТОНОМИЯ3
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 февраля 2013, 21:04

Элст шин кондитерск фабрик секгдв

Давсн амрлһна өдрмүдт Элст балһснд шин кондитерск фабрик байрин бәәдлд секгдв. Шин предприять мана танһчд әмтәхн хот-хол, тер тоод печень, мармелад болн талдан чигн продукц кеж һарһдг хамгин түрүн предприять болв. Шин фабрикин көдлмшлә премьер-министр Игорь Зотов өөрхн таньлдв. Энүнә келсәр, шин предприять мана регионд баһ бизнесин делгрлтин сән үлгүр болжана. Эднд танючин арһлачнрин делгрлтин цутхлнг дөн болв.

Олн-зүсн печень, зефир, мармелад, кампадь — ут-тоодан тәвн зүсн зүүл әмтәхн хот-хол кеж һарһгджана. Иргчдән талдан чигн хот кехмн. Директор Евгений Кийковин келсәр, шин кондитерск фабрикин кеж һарһх продукцин то өсх. Хальмг келн-улсин темдгтә печень кегдх. Энүнә нернь Ханское болн Калмыцкая буренка. Кийковин келсәр, шин предприятин күчнь нег өдртән тавн тонн продукц кегдһж һарһгдх зурата. Эннь танһчин эдләчнрин цуг неквриг ханһах, тер мет үлдсн әмтәхн хот-хол хам-хоша бәәх регионмдт хулдгдхмн. Ода Әәдрхн, Волгоград болн Волгожонск балһсдт хальмгин продукциг йовулхин тускар күүндвр кегджәнә. Шин фабрик давн жилин декабрин дундурар экләд көдлв. Эндр өдрт шин кондитерск фабрик нег тонн әмтәхн хот-хол кеж һарһжана. Иргч самудт эннүә кеж һарһх продукцин кемжән кесг холванд икдәд, һурвн тоннд күрхмн. Иим кемжән мана регионд дигтә болжана. Кийковин тоолврар, өдгә цагт эдләчнрин неквриг зуг хот-хоолын чинрәр ханһаж болх. Тегәд чигн ода хот-хоолын чинрт ик оньг тусхагджана. Энд кеж һарһгджах цуг продукц ГОСТ-ын кемжәһәр һарһгджана. Кондитерск фабрикин производствин әнгин һардач Светлана Бамбышеван келсәр, печень болһн эврә рецептар кегднә. Ут-тоодан првн хойр зүсн печень һарһгдна. Печень болһн эврә амтта болж һарна.

Ода шин фабрикд арвн тавн күн көдлжәнә. Нурһлж эдн бәәрн специалистнр. Иргчдән көдләчнрин то өсх гиж зуралгджана. Кондитерск фабрикин директор Евгений Кийковин келсәр, Март сарас авн шин көдләчнриг орулж авх зура бәәнә. Уд луга птичье молоко мармелад кеж һарһгдх зөвтә. Энүнә төлә көдләчнриг авад, эдниг дасхх кергтә болжана.

Дорас өсж йовх специалистриг дөннх зура фабрикин һардвр темдглв. Ода шин предприятьд хойр оют дамшлт хоршажана. Теднә тоод Евгений Кийковин көвүн Александр энд көдлжәнә. Ода оют эцкдән нөкд боджана, производствин цуг көдлмшиг медж авх саната. Ода Александр Пятигорск балһснд кондитерск кегдлмүдин болн өдмгин технологин әнгд сурчана. Тер мет дипломын өмн болдг дамшлтыг энд Московск государственн университетин оютн Валентина Логунова бас хоршажана. Иргчдән технологин эрдм давхмн. МГУ-н оютн Валентина Логунован келсәр, мана танһчд әмтәхн хот-хол кедг производств дерглт авчахин тускар соньмсжана. Энд бүрдәгдсн көдлмшлә таньлдх кергтә.

Танһчин премьер Игорь Зотов шин кондитерск фабрикин производствла таньлдхар ирв. Энд кеж һарһдг әмтән хот-хол энүнд таасгдв. Энүнә темдглсәр, иим фабрик секснь — баһ болн дунд бизнес дөннлһнә программин нилч болжана. Танһчин правительствин ахлач Игорь Зотовин келсәр, Иим предприятьмуд дөннх санан бәәнә. Эдн ольгтон кредит авад, көдлмшән эклв. Баһ болн дунду бизнес дөннлһнә программар иим көдлмш цаарандан кегдх. Иргч жил күртл иим программ көдлх. Иим әмтәхн хот-хол әмтнд кергтә болжана, алвна кемжән чигн өсх.

Ода шин предприять бәәрн хот-хол олзлжана. Келхд, печень болһхин төлә һуйриг зуг танһчин эдл-ахусас хулдж авчана. Харм төрхд, иим әмтәхн хот-хол кехин төлә кергтә талдан продукциг болн упаковиг хам-хоша бәәх регионмдт хулдж авх кергтә болна. Евгений Кийковин тоолврар, государственн дөнгәр шин производствен предприятьмуд секхлә, мана танһч сән делгрлт авхмн.

Татьяна Зубцова, Котина Валерий

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия