10 июля, 10:49
 29 °C
80,41
70,88
  • АВТОНОМИЯ3
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
  • АВТОНОМИЯ2
  • АВТОНОМИЯ 100 ЛЕТ
  • ВЕСТИ
  • АВТОНОМИЯ4
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Царцахала ноолда кехин төлә правительств эдл-ахусд нөкд болх

Хальмг танһчин правительств эн жил царцахала ноолда кехин төлә селәнә эдл-ахусд дөн болхдан белн. Энүнә төлә танһчин толһачин даалһврар шишлнг санг тогтагджана. Россельхозцутхлнгин то-дигәр эн жил далн минһн гектарт хор цацх кергтә. Россельхозцутхлнг иим көдлмш күцәхдән белн. Энд шишлнг техник болн хорн бәәнә.

Специалистнрин тоолврар, царцахаг бүклднб уга кеж болшго. Юнгад гихлә, эдн үвлин кемд усна көвәд хулсн урһдг ө-шуһу һазрт ик гүн нүкнд орж үвлзнә. Нег үлү царцаха олар тархагдна. Нег царцаха хойр-һурвн кубышк үлдәнә. Кубышк болһнд зун өндгн күүклнә. Тер мет царцахала ноолдсн кемд усна өөр әәмшг уга бәәдл тогтахин төлә экологическ болн токсикологическ неквр чанһар күцәх зөвтә. Эн жилин январь сард танһчин правительств эн төрәр селвлцә кесн билә. Энүнә ашар ирлцнһү министерствд болн ведомствд даалһр өггдсн бәәж. Эн халхар күцәх үүлдврин зура батлж авгдла. Тер цагас авн дигтә хойр сар болв.

Хальмгин правительствин ахлач Игорь Зотов Россельхозцутхлнгин Хальмгин филиалд одв. Энүнә специалистнр царцахала ноолда кех шинжлтын ашин утскар Зотовд келж өгв. Энүнә ашнь сән биш. Ода царцаха Ик-Буурла, Октябрьск, Приютненск, Лаганкс болн Хар һазра райодт олра тархагдх әәмшг бәәнә. Эннь ут-тоодан далн минһн гектар һазр. Эн аһуд химин эв-арһар һазриг эд-бод кех кергтә. Танһчин селәнә эдл-ахусд Россельхозцутхлнг дөн күргхдән белн бәәнә. Цутхлнгин һардач Александр Кекешкеевин келсәр, энд шишлнг техник бәәнә. Давсн жилд федеральн мөнгәр Барс нертә хор цацдг машид хулдж авгдла. Тер мет кергтә хорн бас хулдж авгдсмн. Энүг батлж авсн бооцаһар Әрәсән фирмс йовулна.

Россельхозцутхлнгин һардач Александр Кекешкеевин келсәр, эннь тас шин ирлцнү хорн болжана. Нидн жил эднә нилчәр царцахала ноолдан сәәнәр кегдв. Хамгин түрүнд иим хорн сән чнртә болжана.

Ода цутхлнг Ик-Буурла болн Целинн райодла бооца батлж авсна тускар Кекешкеев келж өгв. Хар һазра района эдл-ахус дөн сурв аль угай гиж Зотов соньмсв. Танһчин премьерин келсәр, Хар һазра РМО царцахала ноолда кехин төлә бәәрн бюджетасн һурвн минһн арлснг йилһж өгв.

Цутхлнгин һардач Александр Кекешкеевин келсәр, селәнә эдл-аху һазрт хор цацхин төлә цутхлнгла бооца батлж авв. Шишлнг техник көдлхдән белн бәәнә. Района эдл-ахусин келсәр, кеер һарад экләд көдлх.

Иим оньг Хар һазра районд өггджәхнь бас учрта. Юнгад гихлә, района аһуд царцаха күүклдг һазрт царцахан дәкәд нег зүсн мароккская нертә царцаха илткгдв. Азиатск царцахала дүнцүлхлә, иим хортн дарунь күүкләд, нурһлж малын идгт ик хорлтан күргнә.

Россельхозцутхлнгин хальмгин филиалын әнгин ахлач Гиляна Богаеван келсәр, иим хортн теегин өвс, тер тоод үмкә шарлж иднә. Энүгәрн эдн әәмшгтә. Малын идгт хорлтан күргнә. Тегәд мал өсклһнә халхд ик һару һарна.

Федеральн ведомствсин болн хам-хоша бәәх регионмудын элчнр орлцата семинар Хальмг танһчд болх гиж цутхлнгин специалистнрла күүндсн кемд Игорь Зотов зәнглв. Танһчин правительствин ахлач Игорь Зотовин келсәр, апрелин арвн тавнд мана танһчд хам-хоша бәәх регионмудын элчнр ирх. Эднд шишлнг техник үзүлгдх, дельтаплан хәләх. Ик-Буурла района арһлачнр үзүлх. Александр Очировин эврәннь дамшлтарн хувалцх. Иим көдлмш олз-туста болх зөвтә.

Эн жил царцахала ноолда кехин төлә танһчин правительств селәнә эдл-ахусд дөн күргхдән белн. Зотовин келсәр, танһчин толһачин даалһврар энүнә төлә көрнгин санг бүрдәгджәнә. Энүнәс кергтә мөнгн царцахал ноолад кехин төлә йовулгдх. Ямаран кемжәтә мөнг йовулхин тускар удл уга шиидгдх. Игорь Зотовин темдглсәр, царцаха ямаран хорлтан эн жил күрхнь медгдв. Эн халхар кех көдлмш дала. Энүнә төлә танһчин, муниципальн болн федеральн бюджетмудас мөнгн йилһж өггдх.

Специалистнрин то-дигәр иим көдлмш кехин төлә дала мөнгн кергтә. Ут-турштан баһ гиснь арвн долан сай арслнг һарх.

Чучян Валентина, Настан Сергей

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия