• ВЕСТИ
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 декабря 2013, 19:15

Һашута өөнд нерәдгдсн харһлт болв

Хальмг улсиг цаажла харһулсн далдгч жилин һашута өөнд нерәдгдсн танһчин школмудын сурһульчнрин харһлт болн һәәхүл секгдв. Энүнд танһчин школмудын болн Элст балһсна сурһульчнр орлцв, тер мет региона олна үүлдәчнр, артистнр бас ухан-тоолврарн хувалцв.

“Өрк-бүлин альбом хәләтн”. Иим нертә харһлтд болн һәәхүлд танһчин школмудын сурһульчнр орлцв. Марһанд орлцачнр Көтчнрә района Шин мерин дундын школын көвүд-күүкдин бичсәр, һашута цагин тускар бидн медх болн мартх зөв угавидн, иим туужин халх дәкж бичгә үзгтхә. Элст балһсна сурһульчнр болхла цаажла харһсн эврәннь өөрхн элгн-саднаннь тускар келж өгв. Хол киитн Сиврт дааж һарсн зовлнгин, күнд-түрү цагин яһж бәәсн тускар эдн келв. Бичкдүдин туризмин цутхлнгин әнгин һардач Екатерина Адьяева буудийск әрүн шүтәнә туужин тускар келж өгв. Хар Булг селәнә бәәрн улс Буваевихна өрк-бүл тавдгч Дала лам гегәнә болн дөрвдгч Панчен ламин бәрмл көшә хол Сиврт авч һарв. Тегәд чигн богдахна улсин келсәр, эдн ик күнд-түрү цагин дааж һарсмн.

Юлия Биткееван келсәр, комендант эс гиж салдсиг үзхләрн хальмгуд бултдг бәәж. Нуувчар цуглрад олн деесд бурхдтан зальврдг бәәж. Поездар йовсн кемд бурхн бәәсн вагонд нег чигн күн өнгрж уга, цугтан эрүл-менд Сиврт күрч.

Сталина улс хальмг гидг нер мартад, келшго заквр күцәсмн. Юлия Биткееван келсәр, Биткеевихна өрк-бүлд хальмг гидг гүмүд керчәд авчксн алдр Жанһр дуулврин дегтр әрүн кевәр хадһлгджана.

Юлия Биткееван келсәр, номт Биткеев нег библиотект көдлжәсн бәәж. Энүн тал не көгшн еврей күүкд күн өөрдж ирәд, хальмг күн ирхинь күләжәләв гиж келәд, Жанһр дегтр өгв. Энүнд хальмг гидг харһхла энүг керч авсн бәәж. Эн дегрт ода күртл бәәнә.

Харһлтд танһчин нертә журналист Павел Годаев бас орлцв. Дәәнә цагт эднә өрк-бүл бәәсн бичкн селәнәс хамльгуд хол һазрт нүүлһгдв. Тиигхд Павел йисн наста бәәж. Тер цагт өрк-бүлмүдт бичкдүд, күүкд улс болн көгшдүд үлдж. Тер сүркә цаг ода күртл санласнь һарчахш. Догшн киитнд халмьгуд харһнад-өлсәд өнгрв. Тер мет партийн үүлдәчнр хальмг улсиг күн гиж тоолдго бәәж. Баһчуд иим бәәдллә зөвшәрдго билә. Баһ наста хальмгуд талдан улсла хамдан сурһуль сурхар седв, дурта эрдмәрн көдлх санан бәәсмн. павел Годаевин келсәр, сиврин эгл әмтн болхла түржәх хальмгудт дөн болдг бәәсмн. Бәәсн өдмгәрн хувалцад нөкд болдг билә. Сиврин зәрм улсла ода күртл залһлда бәржәнә. Деед сурһульд орад сурх шиидвриг дөннсн улст Павел Очкаевич онц ханлт өргжәнә.

Журналист Павел Годаевин келсәр, тәвн негдгч жилд ахнь инженерн тосхлтын институтд орж. Сурһуль эклхин өмн хойр-һурвн өдр үлдхлә, энүнә документынь хәрү өгв. Талдан деед сурһульд ортн гиж келж. Арвн институт эргәд йовхла нег чигн деед сурһуль энүг авсн уга. Зуг педагогическ институтын директор энүг орулж авч.

Сергей Мучиряевд Сивр хойрдгч төрскн һазр болв. Тенд өсәд босв, тенд энүнә нәәжнр үлдв. Одахн эднлә харһад күүндх саам учрв.

Сергей Мучиряевин келсәр, оньдин тер һазрт одх дурн күрнә. Найн нәәмдгч жилд Сиврүр одад ирв. Дәкәд нег дәкж һурвн жил хооран одв. Хальмг теегин сәәнәр бичкн цагтан тодлхш, зуг сиврин урһа модн сангдна.

Чучян Валентина, Бадмаран Владислав

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия