9 марта, 04:15
 0 °C
88,93
74,43
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Хальмг улсин саадгас халһна кезәнк авьяс сергәгджәнә

Хальмг танһчд ик кезәнк келн-улсин эрдм — саадгас халһна эрдм сергәж босхгджана. Бәәрн спортсменмүд саадгас халһна марһа бүрдәһәд, хамгин мергнән йилһж авв. Дөрлдән Элстин зурһадгч тойгта эрдмин лицейд болв.

Йоста өөрднрин саадг, мука йозурта сумн. Энүг йиртмжин йосн материалас моднас болон уулын тәкин өврәс кеж һарһж. Иим саадгиг зуг Монһлд болн Китд кеж һарһна. Марһаан нег орлцач Санл Очировин келсәр, тендәс энүнә нәәжнь эврәннь унг-тохминнь саадг илгәж. Тер цагас авн саадгас халһна спорт Санлд йоста өрк-бүлин зангшал болж хүврв.

Саадгас халһна марһана орлцач Санл Очировин келсәр, Цаһан Сарин байрла саадгас халһна марһан болх гиж вэрәннь нәәждән келсн бәәж. Нәәжнь саадг белглх үгән өгв. Удан боллго тендәс саадг илгәв. Тегәд иим марһанд орлцх арһ учрв.

Тренер Валерий Бадмаевин келсәр, хальмг улсин саадгас халһн йоста хуучн эрдм. Энүг мана танһчд сергәж босхж авх кергтә. Саадгас спортивн халһнас иим эрдм зөвәр икәр йилһрнә. Хамгин түрүнд саадг тас талдан, халһна зокал бас талдан болна.

Марһана бүрдәһәч болн орлцач Валерий Бадмаевин келсәр, марһана орлцачнр төөлг бәәһәр хана. Иим төөлг бә монһлын бә гиж нерәдгднә. Энүг ишкәһәс кенә. Тавн төөлг бәәнә. Тал дундк төөлгд тусхла таван очко хоршана. Хойрдгч төөлгд тусхла дөрвн очко өгнә, һурвдгч төөлгд — һурвн очко, дөрвдгч төөлгд хойр очко өгнә, хамгин ик төөлгд тусхал ноль очко авх зокал бәәнә. Саадгас халһн һучн метрәс кегднә.

Саадгас халһна келн-улсин марһанд ик баһ уга цугтан орлцж чаджана. Эн саамд Элстин зурһадгч тойгта эрдмин лицейин директорин дарук Байрта Овкаджиева марһанд орлцачнр дундас ор һанхн күүкд күн болж һарв.

Марһана орлцач Байрта Овкаджиеван келсәр, иим спортар соньсмх санан уга билә. Генткн саадгар хадг эрдм дасж авв. танһчин эрдм-сурһулин министерствин эрдм-сурһулин заведеньс дунд марһан болв. Саадгас хадг күн олдсн уга. Иим спортын тускар әмтн меддго билә. Тегәд иим эрджм дасж авхар шиидв. Ода марһанд орлцжана.

Дөрлдәнә ашар хамгин мергн орлцач болж Элст балһсна бәәрн улс Евгений Джохаев, Сергей Читанов болн Санж Хойт диилвр бәрв. Эдн саадгас тов хаһад, сән үзмж бәрв.

Елена Алексенко, Эрнжәнә Эрднь

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия