2 июня, 11:42
 25 °C
76,78
68,98
  • МЫ ВМЕСТЕ 2020
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Элстд машидын то зөвәр өсв

Элст балһсна хаалһсар дегд олн машид гүүлгәд, бәәрн улст әәмшг учрасн деерән, ик боомтг күргжәнә. Эн төр хурц төрт хүврв. Көдлмшин өдрмүдт өрүн-асхнд дегд олн машид цуглрад, йовж чадхш. Жил ирвәс машидын то өсәд йовна. ГИБДД-н то-дигәр, сүл тавн жилд автомобильн көлгн-күчнә то зөвәр икдв. Хойр минһн йисдгч жилд далн негн минһн машин бәәсмн, ода эднә то зун арвн хойр минһнд күрв. Машидын то өснә, хаалһс болхла, икдүлгджәхш. Машид зогсадг орм күртжәхш.

Нина Баранова Горькийн нертә уульнцд далн тавдчг жилсә авн бәәршлжәнә. Энүнә келсәр, хотл балһсна цутхлнгд бәәх улс олн машид гүүлгнәс иштә әәмшгтә бәәдлд тусна. Эднә гермдүин һаза дала машид цуглрна, аһр бузрдажана. Иим иим бәәдл кесг жилдән тас ясржахш. Элст балһсна администрацд бәәрн әмтн кесг дәкж одад энүнә тускар келсн билә. Зуг бәәдл чикржәхш.

Нина Баранован келсәр, бидн иим бәәдләс муурад бәәввидн. Зунын кемд шуугата болна, тәмк татад хайна. Энд бәәхд күнд болж одв. Элстин һардачнрт одад келсн билә. Болв эдн тас оньган өгчәхш.

Элст балһсна цутхлнг уульнцд олн машид йовдгнь йоста хурц төрт хүврв. Көдлмшин өдрмүдт өрүн-үдин болн асхни кемд маши дала болад энд йовһн улс йовж чадхш. Тер мет жолачнр бас түрү үзжәнә.

Энүнә келсәр, иим дала машид цуглрснь ик боомтг учражана. Балһсна цутхлнгиг цеврлх кергтә. Эн һазрт машид тас йовх зөв уга. Базрт күрдг арһ уга гиж эн күүкд күн келнә. Элст балһсна һардачнр эн төриг халһх зөвтә. Әмтнд йовхд күнд, машинд дәвргдх әәмшг бәәнә гиж эн келнә.

Хаалһар йовлһна зокал эвдәд маши залачнр машиһан гермүдин һаза зогсана. Талдан улст боомтг болжахна эдн меджәхш бәәдлтә. Машидын эздүдин келсәр, машид зогсадг орм уга болад, әмтн йовдг хаалһд машиһан үлдәх кергтә болна.

Энд машид зогсадг бәәр кех кергтә. Энүнәс мөнг авх кергтә. Тиигхлә олн машид цуглршго.

Хальмг танһчин ГИБДД-н то-дигәр сүл тавн жилд мана регионд автомобильн көлгн-күчнә то тәвн долан процентд өсв. Хойр минһн йисдгч жилд далн минһн машин темдглж бичгдсн болхла, ода эднә то зун арвн хойр минһнд күрчәнә. Машид зогсадг һазр уга болад ик зовлнг жолачнрт күргжәнә. Тер мет хаалһсин бәәдлд дегд му. Тегәд чигн жолачнр нурһлж хаалһ хәләх кергтә болна, йовһн улст ик оньг өгчәхш. Дәкәд болхла Элст балһснд хулд-гүүлгәнә палатксин то жил ирвәс өсәд йовна. Балһсна улсин келсәр, удл уга йовдг арһ уга болх. Иим олн палаткс яһад энд бәәхмб? Кен эднд иим зөвшәл өгсмн? Элстин администрацин келсәр, хулд гүүлгәнә аһу өдгә цагт һазрин заканла ирлцәтә йилһж өггдсмн. Иим һазр хойр минһн зурһадгч жиләс авн хойр минһн нәәмдгч жил күртл закаһар йилһж өггдв. Тегәд Горькийн нертә уульнцар машид олар йовх зөв уга гиж һардачнр хәүр өгв. Зуг энүнә тускар балһсна улс меджәхш бәәдлтә.

Маши залачнрин тоолврар, шүднә больнцин, Республиканская нертә уульнцин болн Алехина ах-дү хойрин нертә уульнцин талас Горькийн нертә улуьнцд нег халхар машид йовдг зокалас көлтә, дала машид энд хурна. Эн һазрас зуг балһсна поликлиникин районд Ленина нертә улуьнцар давж һарч болх. Пушкина нертә уүльнцд һардг арһ уга. Талдан балһсдт цутхлнг райог талдан һазрас эргәд һарч болна. Хаалһсин му бәәдл, олн машид йовдгнь, энд-тенд машиһан зогсалһн, аһар бузрдлһнӘ хог-бог хайлһн йоста хурц төрт хүврв. Хальмгин МВД-н олна хүүвин гешүд хотл балһсна һардачнрт эн төриг эрк биш хаһлхин тускар кесг дәкж келсн билә. Элст балһсна цутхлнг райог харсж хәләх кергтә.

Хальмгин МВД-н олна хүүвин гешүн, Калмыкия сегодня газетин ах редактор Майя Ланцынован келсәр, цуг машид ода Ленина нертә уульнцар йовна. Эн уульнциг икдулх кергтә. Болв Горькийн нертә уульнцар машид йовхш, эннь медгджәхш. Хулд-гүүлгәнә палаткс дегд олн болж одв. Эн төриг халһх кергтә. ВЗК: Хальмгин МВД-н олна хүүвин ахлачин дарук Менке Конеевин келсәр, олна хүүвин сүүрт эн төрәр күүндвр кесн билә. Горькийн нертә уульнциг секх кергтә. Эн хурц төриг ахр болзгт халһх кергтә.

Гольдина Ирина, Ээнән Ольга, Көкән Герл, Котина Валерий

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия