25 февраля, 16:02
 -8 °C
89,5
73,47
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Халун өдрмүд тәрәчнрин көдлмшт харшан күргжәнә

Май сард тогтсн халун өдрмүд тәрәчнрин көдлмшт харшан күргжәнә, тәрән хагсчана. Йириндән Яшалтинский нертә СПК районд байн урһц хураж авлһарн нүүрт һарна. Эн жил эн туст нәрн бәәдл тогтсн бәәнә.

Эн жил шүрн хот тәрәчнр дөрвн зун жирн гектарн һазрин аһуд тәрсн билә. Эн жилд халун өдрмүд зогсн урһсн тәрә дегт бичкн болжана тегәд энүг техникар хурах йир күнд болх. Давсн жилд урһсн хотар цуг района малчнрт күрв һурвн минһн тонн өавс хадж белдв. Эн жилд эн кемжән тиим болхий аль угай күн ода күртл меджәхш. Эн райна эдл ахуст минһнһар тоон өвс кергтә болжана.

Яшалтинский СПК-н Ах агроном Владимир мирошниченко келсәр байрлх учр уга, давсн жиллә дүнцүлхлә эн жилд белдсн хотн йир бичкн болх. Дегт халун өдрмүд дарунь урһсн тәрә хагсана. Дасн жилд нег гетарса хөрн тавн центнер буудә авлавидн эн жилд арвн центр авхвидн эннь дегт бичкн болжана.

Шүрүн хот эн жилд бас му болх. Буудя уга болхла өдмг угаһар әмтн үлдх әәмшг бәәнә. Эн жилд һурвн минһн гертар тәрсн шүрүн хотас нәәмн зун гегтар хагсв.

Яшалтинский СПК-н Ах агроном Владимир мирошниченко келсәр намрин кемд урһасн тәрә үвлд догшн киитнд болн дала цаснд көрсн билә. Ода эс хур орхла мадн эн зунар көдлмш хот уга үлдхивидн гиж зовлнгарн ах агроном хувалцжана.

Специалистнрин тоолврар яшалтинский спк эн жилд дөрвн минһн тонн өдмг угаһар үлдх. Дәкәд болхлаг авсн кредитн мөнгән ахлачнр өгх зөвтә. Эврә арһарн эн йовдлас харһчанавидн, күн нөкдән күргжәхш.

Яшалтинский спк-н ахлач Яков Германа келсәр хур цөн өдр орхла мана бәәдл ясрх. Му бәәдллд туссн тәрәчнр эндр өдр итклән геехш. Эн долан хонгин өдрмүдт эдн техникан ясчана, эндр өдр теегт һарх арвн һурвн комбайн белн бәәнә. Июнь сарин хөрнәс авн тәрәчнр теегт һарад өвс хадхар зуралгджана.

Бевина Мергн, Ирчин Алексей

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия