3 марта, 21:19
 0 °C
88,88
73,52
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

Хальмг танһчд олимпийск һалын эстафет болв

Давсн долан хонгин бембә өдр мана танһчин туужд алтн үзгәр бичгдх. Хальмг танһчд олимпийск һалын эстафет болв. Энүг Элст балһсна цуг цутхлнг уульнцар авч йовв. Өрүн йисн час һучн минутла олимпийск һалын эстафет автовокзалас хотл балһсна уульнцар авч йовгдв. Эн жил болжах эстафет олимпийск туужд хамгин ут болжана. Энүг жирн тавн минһн дуунад авч йовх. Хальмг танһчар эстафетын һал арвн дөрвн дундур дуунад авч йовгдв.

Өрүн йисн час һучн минутла үвлин олимпиадын һол темдг автовокзалас хотл балһсна уульнцар авч йовгдв. Олимпийск һалыг Цам нертә буддийск шажна бииһәр тосж авв. Догшн Бурхдын хувц өмссн артистнр Бурхн багшин ном-сурһулин харсачнр хамг му тоотас әмт харсжаһан медүлж үзүлв. Иим кеәвр олимписйк һалын бамбр бас харсгдв. Түрүн болж энүг кесг дам нарта-делкән чемпион Бату Хасиков һартан авч йовв. Хөөннь эстафетан төгсәснә чилгчәр иим ик байр кесгсәс нааран үүдәһәд уга билә гиж нертә спортсмен келв.

Бату Хасиковин келсәр, иим күндтә зөв өгснь ик байр үүдәжәнә. Хальмг танһчин цуг улст болн Әрәсән улст эннь ик байр болв.

Элст балһснд һал авч йовх улсин дөрвн пункт бүрдәгдв. Хальмгин университетд бәәх нег пунктд өрүн эртәс авн көдлмш эклв. Һал авч йовх улст сул цаг учрсн уга. Түрүләд эдн кергә документ бичв. Энүнә хөөн эднд цаһан улан өнгтә спортивн костбм түгәж өгв. Эннь эстафетын хөөн эднд үлдх. Һал ав йовх улс хувц —хунран шишлнг хораст орад өмсжәнә. Эстафетин орцлачнрин төлә бүрдәһәчнр цуг кергтә таал бүрдәж. Клыковин нертә уульнцд эстафетин хаалһ давж һарх һазрт хотл балһсна олн улс цуглрв. Эдн икәр байрлад олимпийск һал күләв. Энд шишлнг сцен деер Яшалтинск района фольклорн коллектив билг-эрдмән үзүлжәнә. Ут-тоодан эн өдр эстафет давж һарх хаалһар арвн һурвн концертн плошадк бүрдәгдв.

Эн күүкд күүнә келсәр, һаза киитн өдр болв чигн, эдн цугтан олра цуглрад, олимпийск һал авч йовсн улсиг байртаһар тосж авв.

Олимпийск һал Бурхн Багшин Алтн сүмд бас күрв. Олимпийск һал авч йовх улсин дунд Хальмгин шажн лам Тэло Тулку Ринпоче йовна. Энүнә тоолврар, эстафетин һал авч йовх улст күндтә бол ник дааврта зөв өггдв. Эн өдр олимпийск һал авч йовх улс дунд Александр Команджаевд бас иим байрта хөв учрв. Эн күн байрарн маднла хувалоцв. Энүнә келсәр, эстафетд орлцад, Сочи балһснд болх үвлин олимпиадын эн жилин һол йовдлын орлцач гиж биүән тоолжана. Көвүн байриг хувалцхар нааран энүнә эк Александра бас ирж.

Александр Команджаевин келсәр, ик байрта бәәнә. Сөөннь дуусн үүмәд унтж уга. Иим ик чинртә спортивн керг-үүлдврт орлцснь ик туужлгч йовдл болжана.

Тер мет иим күндтә зөв Арнзл Болдыревд бас өггдв. Энүнә келсәр, эстафетин хөөн спортар соньмсх санан орв. Сочи балһснд болх Олимпиадын марһаг телевизора хәләх зурата. Олимпийск һалын эстафетин орлцачнр дунд хамгин медәтәнь төрскән харсгч дәәнә ветеран Тимофей Кутыгин. Энүнд эстафетин товчлгч девснгд һал авч йовх даалһвр өггдв. Эстафетьин һалыг Каляевин болн Пушкина нертә уульнцин ниилврт тосж авв.

Дәәнә ветеран Тимофей Кутыгина келсәр, седкл сергмжтә бәәнә, икәр байрлв. Дәәнә ветеранмуд Хальмг танһчин һазрт олимпийск әрүн һалыг бахмжтаһар тосж авчана. Эннь йоста туужлгч йовдл болжана.

Дәәнә ветеран өгсн даалһвриг сәәнәр күцәж чадв. Эстафетин һалыг уйн наста шатрч Динара Дорджиевад дамжулж өгв.

Энүнә хөөн Динара Дорджиеваг Лондона олимпиадт күрл мөнгн медаль шүүж авсн Мингиян Семенов күләв. Мана нертә бөк болн хальмг танһчин толһач Алексей Орлов олимпийск һалын шишлнг ик савд шатах даалһвр өггдв. Элст балһсна цутхлнг талвнгд олимпийск һалын эстафетин товчлгч байр болв.

Эн байрин кемд Элст балһсн нег өдрт олимпийск жиәсән хотл балһснд хүврв. Хальмгт ик байр Москва балһснас эстафет эклснәс зун арвндгч өдрлә болв. Олимпийск һалын эстафетиг греко-римск янзар бөк бәрлдлһнә спортын ачта мастер эврәннь нег һазра улстан Хар Һазра района улст дамжулж өгх.

Танһчин толһач Алексей Орловин келсәр, мана танһчин спортсменмүд олимпийск туужд бас орв. Тер тоод алтн болн күрл мөнгн медальмуд шүүж авсн спортсменмүд бәәнә. Эннь Раимкуль Малахбеков, Алина Макаренко, Людмила Бодниева, Мингиян Семенов. Эннь мана танһчин нер холд туурулсн улс болжана.

Иим ик ичнртә спортивн йовдлд һазадын ордудас тер тоод Кения орн-нутгас, Китдәс болн Монһлас ирсн оютнр бас ирж орлцв. Январин киитн өдр болв чигн, эдн цугтан икәр байрлж һал тосж авв. Олимпиийск чемпионк Алина Макаренко олимпийск һалын эстафетин орцлачнриг дөннхәр Элст балһснд ирв.

Олимпийск чемпионк Алина Макаренко келсәр, ик гидгәр байрлжана. Цуг әмтн байрлад, олимпийск һал тосжана. Эннь чеежин ик сергмж өгчәнә.

Элст балһсна цутхлнг уульнцар олимпийск һал авч йовсна хөөн, эмтафетин дарани девснг эклв. Олимпиадын юол темдг Яшкуль селәнд һарч йовв. Энүг олн әмтн байртаһар тосж авв, хальмг хувц өмссн мөр унсн баһчуд болн талдан чигн района улс олимпийск һалыг шуугатаһар тосж авла. Олимпийск һалыг энд арвн дөрвн күн авч йовв, хойр дундур дуунад энүг авч йовсмн. Энд эстафет зуг өрәл частан болсн бийнь, района улс эн ик байрта йовдлыг мөнкинд мартшго. Олимпийск юал авч йовсн сүл күүнәс һал энүг хадһлжах шишлнг улст күрггдв. Эстафетин дарани девснг төгсв гисн темдг эннь болв. Хальмг танһчар олимпийск һалын эстафет бүрдәмжтәһәр давж һарв. Сочи балһснд болх Олимпиад күртл дәкәд нег өдрт эн эстафет өөрдүлв.

Дмитрий Ивахненко, Котина Валерий, Очра Сергей

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия