18 августа, 20:58
 24 °C
60,9
59,96
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM

“Балкария” болн “Тюльпан” ансамбльмудн концерт давв

Өцклдүр государствен концерт заалд Кабардино-Балкария Республикин “Балкария” нертә болн Хальмгин Государсвенн ду бииһин “Тюльпан” ансамбльмудн концерт давв.

Хойр минһн арвн дөрвдгч жилд Кабардино-Балкария Республикин «Балкария» нертә ансамбль хөрн тавн жилин байран темдглх. Эн жилд хальмгин государсвенн ду-бииһин Тюльпан ансамбль далн тавн өөнән темдглжәнә. Ирсн гиичнр Танһчин улст соньн программ үзүлв. Дуулснь ут дуд, утх олзлад биилсн би, кавказск лезгинк олн таасгдв.

Хойр нертә ансамблин билг-эрдминь үзхәр танһчин булг болһнас әмтн олар ирв. Государственн концерт заалд суудг орм уга билә.

Кабардино-Балкария республикас ирсн артистнрт Хальмг Танһч таасгдна, нааран ирхләрн мадниг халунар тосна. Концерт ирсн улс мана билг эрдмиг үзәд альхан ташж байрлна.

Хальмг Танһчд бәәх улс йир жөөлн зангта, Элст балһсн йир сәәхн. Хальмг хот холл бас таасгдна гиж Кабардино-Балкария болн Ингушетия республикин ачта артистк Ирина Жанатаева келв.

Ингушетия республикин ачта артист Рамазан Аскеров дала үүрмүдтә болв. Кесг дәкч мана артистнрлә олн зүсн концерт марһаст харһж үүрлднә.

«Балкария» ансамблин коолектив йир баахн. Хойр һардач дангин харһхларн дамшлтарн сүв селвгәрн хувалцна. Хойр ансамблин иньглт жил ирвәс батрад йовна.

Мана коллективд баһ наста артистр олн. Жил ирвәс олн баһчуд ирнә. Бидн олн зүсн халхасн эдн дөн нөкд күгжәнәвидн. Хальмг танһчин «Тюльпан» ансамблин артистнр цааранднь чигн олн жилдән көдләд хальмг улсин билг эрдмиг холд туурулж йовтха — гиж «Балкария» ансамблин һардач Магомед Энеев келв.

Цөн сар давад бидн эврәннь билг эрдмән Кабардино-Балкария республикин улст үзүлх санатавидн — гиж «Тюльпан» ансамблин һардач Валерий Эрдниев келв.

Хальмг Танһчин ду бииһин «Тюльпан» ансамблин артистнрин биилсн чичирдг би, дуудснь дуд чикнә хужр ханһав. Эндр өдр дорас өсч йовх баһчудт медәтә улс эврә йөрәлән тәвәд, халун мендән күргүлв.

Тәвсн, үзүлсн концерт болһндан нертә «Балкария» болн «Тюльпан» ансамблин артистнр биилсн бииһәрн дуулсн дууһарн чеежин сергмж болж олн улст байр үдәнә.

Аджин Светлана, ЖамбинДмитрий

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия