ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортерVkalmikii.com

РИА Калмыкия

20-10-2011, 19:07

Хальмгин льготникүд социальн туслмжин ормд мөнг авхар шиидв

Хальмг танһчин льготникүдин найн процентнь иргч жилд социальн туслмжин ормд мөнг авх саната. Социальн туслжм авх танһчин һучн минһн күүнәс хөрн дөрвнь энүнә ормд мөнг авхар шиидв. Нидн жил мөнг авх улсин то баһ бәәсмн. Социальн туслжм авшго эрлһ хөрн негн минһн күн бичсн билә.
20-10-2011, 19:06

Хальмгин университетд түрүн болң һазадын ордудас магистрантнр ирж сурчана

Эн жил Хальмгин государственн университетд түрүн болж һазадын ордудас магистрантнр ирж сурчана. Монһлын, Киргизин, Казахстана болн Китдин оютнр энд орс кел дасжана, мана орн-нутгла өөрхн таньлджана.
20-10-2011, 19:03

Зарһин приставмуд, алвна көдләчнр болн ГИБДД әртү улсиг хаалһд зогсаһад өринь некжәнә

Эндр Элст балһснд автомашидын эздүдәс өр некж авхин төләзарһин приставмуд, алвна инспектормуд болн ГИБДД-н көдләчнр хамцу керг-үүлдвр күцәв. Өрәл өдрин эргцд арвн минһн арслнг өрн некж авгдв.Эн сарин эклцәс авн Элст балһснд олар машид гүүдг һазрт кегдсн керг-үүлдврин йовудт хойр зун машин зогсагдв.
20-10-2011, 19:03

Хальмгт намрар заһс бәрлһнә көдлмшт боомтг учрв

Тогтсн тенгрин бәәдләс көлтә Хальмг танһчд намрар заһс бәрлһн жанһрта болжана. Деед - ар үзгәс көдлжәх шүрүн салькнас көлтә, заһсчнр тенгст һарч чаджахш. Эн жил мана танһчд заһс бәрлһнәкемжән нег минһн тоннд икдв. Ут-тоодан заһсчнр зурһан минһн тонн заһс бәрж чадхмн.
19-10-2011, 19:18

Лаганск района полицин көдләч Әрәсән марһанд мана танһчин нер харсх

«Олн-әмтнә участковый». Иим нерәдлһтәмарһан Әрәсәд эклв.Энүнд орлцх полицин участкин көдләчнр эврәннь эрдмин билгән үзүлхмн. Әрәсән әмтн интернетар тавн чинрәр хамгин сән полицин көдләчин төләдууһан өгч чадх. Хамгин сән полицин участкин көдләч гиигн машиһар мөрәлгдх. Хальмг танһчин нер эн марһанд полицин ах лейтенант Руслан Курмамбаев харсх.
19-10-2011, 19:15

Элст балһсна төрлһнә герт капитальн ясвр кегджәнә, шин аппарат хулдж авгдв

Элстин төрлһнәгерт капитальн ясвр кегджәсн бийнь, медицинск учреждень урдк кевәр көдлжәнә. Сар болһн энд хойр зун күүкд күн нилхрнә. Ясвр кегджәх кемд саата күүкд улс Ленина нертәуульнцд бәәх әнгд бәәнә. Эн жилин чилгч күртл эднәик зунь шинрүлгдсн хойр давхрта герт орх. Ода төрлһнәгерт шин оборудовань хулдж авгджана. Хамгин түрүнд плазмофорезин аппарат хулдж авгдв.
19-10-2011, 19:12

Хальмг танһчар Өмн үзгин федеральн округд Әрәсән президентин күцц зөвтә элчин аппаратын ах федеральн инспекторт Александр Беляев шиидгдв

Эндр Владимир Гурба Хальмг танһчар ЮФО-д Әрәсән президентин күцц зөвтәэлчин аппаратын ах федеральн инспектор Александр Беляевла танһчин толһач Алексей Орловиг таньлдулв. Урднь Беляев мана танһчд көдлсн билә. Тегәд мана регионыг сәәнәр меднә. Эн харһлтын хөөн Алексей Орлов Элст балһснд олна көлгн-күчнә төрәр селвлцәкев.
19-10-2011, 19:11

Владимир Гурба танһчин бичкдүдин больницд ясврин көдлмшәр соньмсв

Хальмг танһчд көдлмшин кергәр Өмн үзгин федеральн округд Әрәсән президентин күцц зөвтәэлчин дарук Владимир Гурба ирсн бәәнә. Хальмгин толһач Алексей Орловла болсн харһлтын хөөн, гиич танһчин бичкдүдин больницд одв. Энд кегджәх шинрүлһнәясврин көдлмш ноябрин арвн тавнд төгсх зөвтә.
18-10-2011, 19:15

Намрин кем хамгин сән баг болна. Зуг хур орад, тенгрин бәәдл үрәв

Хойр өдртән орсн хур гииһәд,эндр нарн һарад чилгрв. Намрин кемиг шүлгчнр болн зурачнр эврәннь үүдәврмүдтән үзүлхдән дурлдг бәәсмн. Элст балһсна әмтн болхла эн цагин тускар олн-зүсн тоолврта.
18-10-2011, 19:13

Яшкульск районд һахуляр заһс бәрлһнә танһчин марһан болв

Зәрм улст заһс бәрлһн йоста эрдм болна,талдан улст сул цаган сергмжтәһәр давулдг кем болна. Зәрм әмтн иим кергиг чеежин сергмж авхин төлә күцәнә гиж келгднә. Яшкульск районд заһс һахуляр бәрлһнә танһчин чемпионат болв. Дөрлдән Ижл-Чоһран усна цувгд болв. Энүнд хөрн заһсч дииләчән йилһв.
18-10-2011, 19:11

Элст балһснд дула өглһнә кем эрт эклв. Зуг зәрм гермүдт ода күртл киитн

Хальмг танһчд дула өглһнә кем болзгаснь эрт эклв. Элст балһсна һардачнрин иткүлсәр,олн давхрта цуг гермүдт дулан өггджәнә. Болв Элст балһсна Мартын Нәәмн нертә уульнцин жирн хойрдгч герин патьрмудт ода күртл киитн. Иим бәәдлин учрнь ямаран? Залврин компаня ахлачнр иим йовдлын тускар ямаран цәәлһвр өгв?

Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


добавить на Яндекс

Р е к л а м а
А р х и в
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
Возрастное ограничение -
Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34