ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортерVkalmikii.com

РИА Калмыкия

28-10-2011, 15:47

Иргч амрлһна өдрмүдт Әрәсә үвлин цагт орх бәәсмн. Болв эн жиләс авн иим кемд оршго

Иргч амрлһна өдрмүдт Әрәсә үвлин цагт орх бәәсмн. Болв эн жиләс авн иим кемд оршго. Урднь бидн хаврар болн намрар цагиг нег час хооран эс гиж өмәрән кедг биләвидн. Специалистнрин тоолврар, эн кемд әмтн өрүн цаглань серж чадлго,зводг билә, эс гиж нег үлү частан ю кехән меддго бәәсмн. Хальмг танһчин әмтн үвлин цаг уга кесинь яһж тосв.
28-10-2011, 15:47

Заһс бәрлһнә цагт браконьермудла ноолда келһн чанһрна

Заһс бәрлһнә цагт браконьермудла ноолда келһн чанһрна. Мана үүдәгч баг Лаганск районд одад ирв. ФСБ-н заллтин пограничникүд Көк тенгст һарад өдр сө уга гилтә бүртклһ кежәнә.
28-10-2011, 15:46

Алексей Орлов хойр өдрәр Көтчнрә районд көдлмшин кергәр одв

Хальмг танһчин толһач Алексей Орлов хойр өдр Көтчнрә районд көдлмшин кергәр бәәв. Тенд района селәдт одад, социальн чинртә обьеткмудын көдлмш бүрткв, бәәрн улсла харһад күүндв. Хойрдгч өдр Алексей Орлов Көтчнр селәнд көдлмшч олн харһлтс кев. Аштнь танһчин һардач Ергенинский селәнд одв.
27-10-2011, 18:57

Эндр Хальмг танһчин Шажн-лам Тэло Тулку Ринпоче төрж менлснә өдр

Эндр Хальмг танһчин шажн-лам Тэло Тулку Ринпоче төрж менлснә өдр. Эн жил һучн йисн нас зүүжәнә. США-д бәәх хальмгин өрк-бүлд нег минһн йисн зун далн хойрдгч жилин октябрин хөрн доланд төрсмн. Дөрвн настадан Тэло Тулку Ринпоче гелнг болхан эврәннь эк-эцкдән медүлв. Зурһан настадан Дала лам гегәнлә харһв. Энүнә хөөн Тэло Тулку Ринпоче Индин алдр номт Дилован хүвлһн гиж илткгдсмн.
27-10-2011, 18:57

Элстд болсн субботникд элстихн Иньглт паркин аһу цеврлж, урһа модн болн шагшгуд тәргдв

Давсн амрлһна өдрмүдт субботник болв. Энүнд Элст балһсна бәәрн улс орлцв. Эн өдр элстихн Иньглт паркин аһу цеврлж, хог бог зөөж һарв, Молодежный нертә микрорайонд болн Колонск боодгин өөр урһа модн болн шагшгуд тәргдв. Эн өдрмүдт эн көдлмш цаарандан кегджәнә.
27-10-2011, 18:55

Эндр Алексей Орлов Көтчнрә районд көдлмшин кергән цаарандан күцәжәнә

Эндр Хальмг танһчин толһач Алексей Орлов Көтчнрә районд көдлмшин кергән цаарандан күцәжәнә. Энүнә өмн танһчин һардач Шатта болн Һашун Бурһстн селәдт газ орулһна байрт орлцв, селәдин бәәрн улсла харһлтс кев. Эндр Алексей Орлов Көтчнр селәнд района гимназин көллективла болн сурһульчнрла харһад күүндв. Тер мет танһчин ахлач мах эд-бодг кедг комплекс бәрх бәәр шинжлж хәләв.
27-10-2011, 18:55

Элст балһсна муниципалитет керамическ тоосх кеж һарһдг заводын тосхлтын төсв Москвад болсн форумд үзүлв

Москва балһснд болсн дөрвдгч келн-улсин инвестиционн форумд Элст балһсна мэрийн төсв алтн медаль шүүж авв. Эн керг-үүлдврин һол күцлнь – өдгә цагин шин предприять тосхж, көдлмшч орм бүрдәлһнә төлә государствин, онц улсин болн һазадын ордудын инвестиц хәәж олж авлһна төр болжана. Хотл балһсна муниципалитет керамическ тоосх кеж һарһдг заводын тосхлтын төсв үзүлв.
26-10-2011, 19:00

Намрар цергт мордлһн эклв. Хальмг танһчас долан зун көвүн цергт мордх

Намрар цергт мордлһн эклв. Хальмг танһчас цергт долан зун күн мордхмн. Эндр хальмгин хөрн тавн көвүн Ар Осетин цергә әнгд һарч йовв. Тогтсн авьясар эдниг байрин бәәдлд йовулв. Иргч салдснрт ветеранмуд болн цергәс бууж ирсн улс йөрәж,цаһан хаалһ дурдв. Төрскән харсачнрин төлә концерт белдгдв, Элстин болн Казанск кафедральн чонжин шажна үүлдәчнр маань умшв.
26-10-2011, 18:59

Элст балһснд эзн уга зерлг нохас олн болв. Эдн әмтнд ик әәмшг учражана

Сүл цагт һаза йовсн әмтиг ноха зуусн йовдлмудын тө өсжәнә.Зәрмдән улсиг эзнә нохас зууна. Иим эздүд эврәннь нохасан хәләвр угаһар үлдәһәд,дурта анг уга үлдх әәмшг бәәнә. Элстин әмтн болхла нохаһас зуулһхх әәмшгтә бәәнә. Ода Хальмг танһчд зерлг ноха-мис бәрдг шишлнг һазр уга. Тегәд чигн эдниг СпецАтх көдләчнр бәрж авад, унтулна.
26-10-2011, 18:57

Роспотребнадзор китдин әәмшгтә наадһас илткж авв

Элст балһснд Роспотребнадзорин специалистнрин кесн бүртклһнә ашт әәмшг угаһар олзлх шишлнг цаасг уга Китдин наадһас илткгдв.Бүртклһнә ашт Элст балһсна зарһд йовулгдв. Зарһин шиидввәр,әәмшгтә бичкдүдин наадһас уга кегдв.
26-10-2011, 18:56

Алексей Орлов Көтчнрә районд хойр өдрәр көдлмшин кергәр одв

Эндр Хальмг танһчин толһач Алексей Орлов хойр өдрәр көдлмшин кергәр Көтчнрә районд одв. Тенд танһчин һардач Көглт селәнә улсла харһлт кев. Шатта болн Һашун Бурһст селәдт газ секлһнә байрт орлцв. Тер мет Чкаловский селәнд одад, мал өсклһнә халхар соньмсв. Энүнә хөөн танһчин толһач Алцнһуд селәнд одв. Энд малын хош, бәәрн хурл хәләв

Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


добавить на Яндекс

Р е к л а м а
А р х и в
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
Возрастное ограничение -
Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34