ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортерVkalmikii.com

РИА Калмыкия

2-11-2011, 17:52

Эндр Элст балһснд селәнә эдл-ахун көдләчнрт нерәдгдсн байрин хург болв

Эндр Элст балһснд селәнә эдл-ахун болн эд-бод кедг промышленностин көдләчнрт нерәдгдсн байрин хург правительствин герин сүүрин залд болв. Министр Петр Ланцанов сүл жилмүдт селәнә эдл-ахун халхар бәрсн үзмжин тускар болн иргч зуран тускар келж өгв. Хальмгин селәнә эдл-ахун халхиг шинрүлх кергтә. Энүнә төлә продукц эд-бод келһнә, мал бордж өсклһнә болн услврин һазрас малын хот белдж авлһна халхиг делгрүлх зура бәәнә.
2-11-2011, 17:51

Хальмг танһчд Әрәсән Государственн Думин депутатнриг сунһлһна бюллетеньмуд хальмг келәр барлгдх

Хальмг танһчд Әрәсән Государственн Думин депутатнриг сунһлһна бюллетеньмуд хальмг келәр барлгдх. Энүнә тускар эндр Әрәсән сунһврин цутхлнг комиссь зәнглв.Мана орн-нутгин арвн субьектд бюллетень хойр келәр, тер тоод келн-улсин келәр барлгдхмн.,урвн субьектд болхла, Башкирьт, Хальмг танһчд болн Бурятьд бюллетень зуг төрскн келәр һарх.
1-11-2011, 18:14

Хальмгин эмчнр Әәдрхнә эмнүлин учрежденьст дамшлтан өөдлүлжәнә

Хальмгин эмчнр Әәдрхнә эмнүлин учрежденьст дамшлтан өөдлүлжәнә. Иим сурһуль кехин төлә шишлнг программ тогтагдв. Энүнд медрл авсн деерән, дамшлтын кичәлмүд бас болна. Семинарин хөөн декабрин чилгчәр, хөрн долан эмч ирлцнһү сертификат авх. Иим документар эдн нарколог, диагностикин эмч болн олна дамшлтын эмч болж көдлж чадх.
1-11-2011, 18:13

Дагестана, Чечнян болн Хальмг танһчин бөкнр дәкнәс дииләчнрин болн призермудын тоод орв

Дагестана, Чечнян болн Хальмг танһчин бөкнр дәкнәс дииләчнрин болн призермудын тоод орв. Элст балһснд танһчин нертә бөк Иван Михайлович Габуншина санлд нерәдгдсн цугәрәсән йисдгч марһан төгсв. Энүнд Әрәсән хамгин сән гисн бөкнр орлцад, дииләчән йилһв.
1-11-2011, 18:12

Зарһин приставмуд байрин темдглжәнә

Зарһин приставмуд байрин өдр болв чигн урдк кевәр көдлжәнә. Өртә улсла ноолда кеһәд, мөнг некж авчана, зарһин шиидвр күцәжәнә. Ода Элст балһснд нәәмн зун күн алиментан өгчәхш.
1-11-2011, 18:11

Элст балһсна шин мэр шиидгдв

Элст балһсна шин мэр, хотл балһсна депутатнрин хургин ахлач шиидгдв. Эн үүлд Эрднь Шогджиев батлгдв. Иим шиидвр эндр Элстин хургин депутатнрин дарани биш сүүрт батлж авгдв. Сүүрин эклцәр депутатнр Элстин толһач, хотл балһсна хургин ахлач үүләсн һарлһна туск төр хәләв. Вячеслав Намруев эврә дурар даажасн үүләсн һарх эрлһ орулж өгсмн.
31-10-2011, 18:06

Элст балһснд мини-футбольн марһан болв

Элст балһснд мини-футбольн марһан болв. Энүнд танһчин зөв-йос харлһна органмудын командс дииләчән йилһв. Зүткәтә дөрлдәнә ашт МВД-н команд МЧС-ин футболистнриг 5:0 тооһар дииләд,түрүн орм эзлв. ,урвдгч орм УИН-на элчнр эзлв. Эдн наркоконторолин командыг 5:2 тооһар шүүв. Диилвр бәрсн команд болн призермүд мөрәһәр ачлгдв.
31-10-2011, 18:05

Хальмг танһчд баһ болн дунд бизнес дөннлһнә муниципальн программс күцәлһнә төлә тавн сай арслнг йилһж өггдх

Хальмг танһчд баһ болн дунд бизнес дөннлһнә муниципальн программс күцәлһнә төлә тавн сай арслнг йилһж өггдх. Эднәс федеральн бюджетас дөрвн сай арслнг ирх, нег сай арслнг танһчин бюджет йилһж өгх. Ода арһлачнрин дунд марһан болжана. Энүнә ашар диилвр бәрсн арһлачнрт дөнцл мөнгн йилһж өггдхмн.
31-10-2011, 18:04

Бандитмуд бәрж авгдв, бәрәнд авсн улс сулдхгдв. Иим аштаһар Элст балһсна аэропортын аһуд болсн шишлнг сурһуль төгсв

Бандитмуд бәрж авгдв, бәрәнд авсн улс сулдхгдв. Иим аштаһар Элст балһсна аэропортын аһуд болсн шишлнг сурһуль төгсв. Сурһулин таалар,террористнр йовж йовсн автомобильмудыг хаһад дәврлһ кев. Энүнә хөөн контртеррористическ керг-үүлдврин чинртә бәәдл орулгдв. Машид болн улсин йовлһиг зогсаһад, паспорт бүрткж хәләгдв. Террористнр Элстин аэропортын көдләчнриг бәрәнд бәрж авв.
31-10-2011, 18:03

Эндр Хальмг танһчин сунһлһна комиссьт, Әрәсән цутхлнг комиссла әдл жирв хайлһн болв

Сунһврт орлцх партьст цәәлһврин көдлмш кехин төлә өнгәр эфирн цаг өггдх. Эндр Хальмг танһчин сунһлһна комиссьт, Әрәсән цутхлнг комиссла әдл жирв хайлһн өрүн арвн часла эклв. Государственн Думин сунһврт орлцх партьсин элчнр залд цуглрв. Зуг "Правое дело" партин элч ирсн уга. Әрәсән закаһар партин итклтә күн уга болхла, энүнә ормд сунһлһна комиссин гешүн жирв хайлһнд орлцх зөвтә.
28-10-2011, 15:48

Эндр Хальмг танһчин правительствин дарани сүүр болв

Эндр Хальмг танһчин правительствин дарани сүүр болв. Энүнд правительствин гешүд тавн төрәр күүндвр кев. Тер тоод иргч болн хойр минһн арвн дөрвдгч жилмүдт Хальмг танһчин социальн-экономическ делгрлтин зуран тускар правительствин гешүд ухан-тоолврарн хувалцв. Тер мет ирх жилд танһчин зөөриг шанһа медлд орулһна зураһар болн Хальмгин архелогическ зөөр хадһлһна халхар государственн политикин төрмүдәр күүндвр кегдв.

Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


добавить на Яндекс

Р е к л а м а
А р х и в
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
Возрастное ограничение -
Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34