ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортерVkalmikii.com

РИА Калмыкия

10-11-2011, 18:29

Яшкульск района Гашунский поселкд тротуарн плитк кеж һарһдг эврә цех көдлжәнә

Яшкульск района Гашунский поселкд тротуарн плитк кеж һарһдг эврә цех көдлжәнә. Эн цех ик заводла дүнцүлж болшго, тер бийнь эднә кесн продукц районд күрчәнә. Баһ наста арһлач Евгений Васькиев болн энүнә нәәж Олег Петренко шин цех цөн сар хооран секв. Көдлмш уга улсиг государствин халхас дөннлһнә программ иим сән нилчән күргх гиж арһлачнр иткжәсн уга.
10-11-2011, 18:28

Эндр Әрәсәд дорт-дундын кергүдин органмудын көдләчнрин байр темдглгджәнә

Эндр Әрәсәд дорт-дундын кергүдин органмудын көдләчнрин байр темдглгджәнә. Элст балһснд эндр өрүн Хальмгин зөв-йосна органмудын элчнр, тер тоод ОМОН-на, ДПС-ин болн талдан чигн МВД-н әнгсин көдләчнр байрин зергләнд зогсв. Энүнд МВД-н ветеранмуд, цергә даалһвран күцәж йовад әмнәсн хаһцсн улсин элгн-саднь орлцв. МВД-н ветеранмудыг йөрәсн хөөн, байрин митингд орлцсн улс полицин көдләчнрт нерәдж тәвгдсн бумбд гүрмр цецгүд тәвв.
10-11-2011, 18:28

Декабрин 4 болх Әрәсән ГосДумин сунһврт Элст балһснд тәвн сунһлһна участк көдлх

Декабрин дөрвнд болх Әрәсән Государственн Думин сунһврт Элст балһснд тәвн сунһлһна участк көдлх. Ода балһсна территориальн сунһлһна комиссь бүрдәмжин көдлмш күцәжәнә. Участкудт тииз, кергтә документ болн методическ литератур түгәж өггджәнә. Энүнд участкин комиссин зөвин болн дааврин тускар бичәтә. Тер мет хотл балһснд нүднә харань му улс кандидатнрла таньлдхин болн дууһан өглһнә төлә тавн шишлнг участк көдлжәнә.
9-11-2011, 18:01

Хальмгин билгтнр Сочи балһснд болсн 11 нарта-делкән фестивальд орлцв

Хальмгин билгтнр Краснодарск крайин Сочи балһснд болсн арвн негдгч нарта-делкән фестиваль-марһанд орлцв. Эн керг-үүлдвриг «Мана иргч» нерәдлһтәбуйнч седклин са3г бүрдәж давулв. Мана танһчин көвүд-күүкд энүнд сән күцәмж бәрв.
9-11-2011, 18:00

Ноябрь сард шин театральн сезон эклнә

Ноябрь сард шин театральн сезон эклнә. Энүг хәләһәчнр тенкән уга гидгәр күләнә. Эн жил Хальмгин келн-улсин драмин театр үүдәлтин шин хаалһд оржана. Эн жилин зунар танһчин ТЮЗ театр болн келн-улсин театрин коллектив негдв. Иим хүврлт театрин өнчта өөнләирлцв. Далн тавн жил хооран келн-улсин драмин театр бүрдәгдсн билә.
9-11-2011, 18:00

Хальмг Танһчд Кларкин университетин профессор Ройс Андерсон ирв

Хальмг Танһчд Кларкин университетин профессор Ройс Андерсон ирв. Магистратск программ күцәхин төләпрофессор хальмгин университетла нөкцлт күцәх саната. Энүнләхамдан Астраханск университетин әрәсән болн американск программин директор Инна Ахунджанова ирв. Эн деед сурһуль Әрәсән Өмн үзгин регионд магистерск программ күцәлһнә тускар зөвшәлт Америкин университетла батлж авсмн.
9-11-2011, 17:59

Эндр Әрәсән юристнрин ниицәнә цугәрәсән олна организацин региональн әнг танһчин улсин төлә өнгәр юридическ цәәлһвр өгв

Эндр өрүн арвн часас авн арвн хойр час күртл Әрәсән юристнрин ниицәнә цугәрәсән олна организацин региональн әнг танһчин улсин төләөнгәр юридическ цәәлһвр өгв. Иим керг-үүлдвр мана танһчд эн жилин сентябрь сарас авн күцәгджәнә. Эндр элстихн эдниг үүмүлжәх юридическ төрмүдәр тодрха цәәлһвр авч чадв. Юристнр хотл балһснд һурвн хайгар көдлв.
8-11-2011, 18:59

Ноябрин хөрн дөрвн күртл мана танһчд садв гем илткхин төлә флюорографическ шинжлт кегдх

Ноябрин хщрн дщрвн күртл мана танһчд садв гем илткхин төлә флюорографическ шинжлт кегджәнә. Энүнд цуг әмтн шинжлтд орж чадх. Эн керг-үүлдврин программар танһчин селәдт шишлнг оборудованьта машин йовх. Специалистнрин зәнглсәр, эндр өдрт танһчин цуг улсин зуг өрәлнь иим шинжлтд орв. Нег үлү, арвн тавн процентнь хойр жилдән рентгентд орад уга.
8-11-2011, 18:58

Сүл цагт генткн киитн болснас көлтә, танһчин олн әмтн үүмәд бәәв

Йиртмжд му тенгрин бәәдл уга гиж дуунд келгднә. Тер бийнь генткн киитн болснас көлтә, олн әмтн үүмәд бәәв. Танһчин зәрм улс үвлин дулан хувц хулдад авад уга бәәж. Дәкәд болхла намрин чилгчәр цасн чигн орх таавр бәәнә. Нарн һарсн бийнь, аһарин кемжән ноль градусас дуларчахш.
8-11-2011, 18:57

Үстин района эрүл-менд харлһна халх шинрүлһнә төлә хөрн нәәмн сай арслнг йилһж өггдв

Района эрүл-менд харлһна халх шинрүлһнә төлә хөрн нәәмн сай арслнг йилһж өггджәнә. Иим ик мөнгн федеральн бюджетас түрүн болж ирх. Ода Үстин района Цаһан Амна район больницд ясврин көдлмш гүргүдән, энүнә хөөн энд шин медицинск оборудовань хулдж авгдх.
8-11-2011, 18:57

Эндр Элст балһсна мэрин, Элст балһсна хургин ахлачин үүлд Эрдни Шогджиев орлһна байрин керг-үүлдвр болв

Эндр хотл балһсна мэрийд Элст балһсна мэрин, Элст балһсна хургин ахлачин үүлд Эрдни Шогджиев орлһна байрин керг-үүлдвр болв. Эрдни Шогджиев цуглрсн улсин чирәд андһар өгв. Хальмг танһчин толһач Алексей Орлов Шогджиевиг йщрәһәд, хотл балһсна ахлачин темдг бәрүлж өгв.

Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


добавить на Яндекс

Р е к л а м а
А р х и в
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
Возрастное ограничение -
Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34