ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортерVkalmikii.com

РИА Калмыкия

9-11-2011, 18:00

Хальмг Танһчд Кларкин университетин профессор Ройс Андерсон ирв

Хальмг Танһчд Кларкин университетин профессор Ройс Андерсон ирв. Магистратск программ күцәхин төләпрофессор хальмгин университетла нөкцлт күцәх саната. Энүнләхамдан Астраханск университетин әрәсән болн американск программин директор Инна Ахунджанова ирв. Эн деед сурһуль Әрәсән Өмн үзгин регионд магистерск программ күцәлһнә тускар зөвшәлт Америкин университетла батлж авсмн.
9-11-2011, 17:59

Эндр Әрәсән юристнрин ниицәнә цугәрәсән олна организацин региональн әнг танһчин улсин төлә өнгәр юридическ цәәлһвр өгв

Эндр өрүн арвн часас авн арвн хойр час күртл Әрәсән юристнрин ниицәнә цугәрәсән олна организацин региональн әнг танһчин улсин төләөнгәр юридическ цәәлһвр өгв. Иим керг-үүлдвр мана танһчд эн жилин сентябрь сарас авн күцәгджәнә. Эндр элстихн эдниг үүмүлжәх юридическ төрмүдәр тодрха цәәлһвр авч чадв. Юристнр хотл балһснд һурвн хайгар көдлв.
8-11-2011, 18:59

Ноябрин хөрн дөрвн күртл мана танһчд садв гем илткхин төлә флюорографическ шинжлт кегдх

Ноябрин хщрн дщрвн күртл мана танһчд садв гем илткхин төлә флюорографическ шинжлт кегджәнә. Энүнд цуг әмтн шинжлтд орж чадх. Эн керг-үүлдврин программар танһчин селәдт шишлнг оборудованьта машин йовх. Специалистнрин зәнглсәр, эндр өдрт танһчин цуг улсин зуг өрәлнь иим шинжлтд орв. Нег үлү, арвн тавн процентнь хойр жилдән рентгентд орад уга.
8-11-2011, 18:58

Сүл цагт генткн киитн болснас көлтә, танһчин олн әмтн үүмәд бәәв

Йиртмжд му тенгрин бәәдл уга гиж дуунд келгднә. Тер бийнь генткн киитн болснас көлтә, олн әмтн үүмәд бәәв. Танһчин зәрм улс үвлин дулан хувц хулдад авад уга бәәж. Дәкәд болхла намрин чилгчәр цасн чигн орх таавр бәәнә. Нарн һарсн бийнь, аһарин кемжән ноль градусас дуларчахш.
8-11-2011, 18:57

Үстин района эрүл-менд харлһна халх шинрүлһнә төлә хөрн нәәмн сай арслнг йилһж өггдв

Района эрүл-менд харлһна халх шинрүлһнә төлә хөрн нәәмн сай арслнг йилһж өггджәнә. Иим ик мөнгн федеральн бюджетас түрүн болж ирх. Ода Үстин района Цаһан Амна район больницд ясврин көдлмш гүргүдән, энүнә хөөн энд шин медицинск оборудовань хулдж авгдх.
8-11-2011, 18:57

Эндр Элст балһсна мэрин, Элст балһсна хургин ахлачин үүлд Эрдни Шогджиев орлһна байрин керг-үүлдвр болв

Эндр хотл балһсна мэрийд Элст балһсна мэрин, Элст балһсна хургин ахлачин үүлд Эрдни Шогджиев орлһна байрин керг-үүлдвр болв. Эрдни Шогджиев цуглрсн улсин чирәд андһар өгв. Хальмг танһчин толһач Алексей Орлов Шогджиевиг йщрәһәд, хотл балһсна ахлачин темдг бәрүлж өгв.
7-11-2011, 18:55

Үстин района Цаһан Амн селәнд арвн негн өрк-бүл хуучн олн давхрта гермүдәс шин бүүрт нүүж орв

Үстин района Цаһан Амн селәнд арвн негн өрк-бүл хуучн олн давхрта гермүдәс шин бүүрт нүүж орв. Эдн федеральн программар тосхгдсн шин герт бәәршлх. Давсн жилд энүнә төлә арвн сай арслнг йилһж өггдв. Энүнәс йисн сай арслнг федеральн бюджетас ирв, нег сай арлснг бәәрн хазн йилһж өгв. Иргч жилд бас иим программд орлцх ицлтә бәәнәвидн гиж Цаһан Амна СМО-н толһач келв.
7-11-2011, 18:39

Көтчнр селәнд бөк бәрлдлһнә марһан болв

Давсн амрлһна өдрмүдт Көтчнр селәнд церглж йовад әмнәсн хаһцсн зөв-йосна органа көдләч Владимир Манджиевин санлд нерәдгдсн вольн янзар бөк бәрлдлһнә марһан болв. Энүнд района цуг селәдин болн танһчин райодын зун тәвн элч дөрлдәд,дииләчән йилһв.
7-11-2011, 18:38

Элст балһснд «В семье единой» нертә хазгудын сойлын танһчин һурвдгч фестиваль болв

Элст балһснд «В семье единой» нертә хазгудын сойлын танһчин һурвдгч фестиваль болв. Эн керг-үүлдвр олн-әмтнә негдлтин байрт нерәдгдв. Элстин цутхлнг хурлын гелнгүд болн владыка Зиновий цуглрсн улсиг йөрәв. Танһчин райодын болн Элст балһсна эврә дурар үүлддг коллективмуд ду-бииһәрн олн улсиг байрлулв.
7-11-2011, 18:37

Яшкульск района Кировский СПК- н көдләчнр эдл-ахун жирн жилин ончта өөнән темдглжәнә

Эн өдрмүдт Яшкульск района Кировский СПК- н көдләчнр эдл-ахун жирн жилин өончта өөнән темдглжәнә. Кесг жилин туршарт эн племзавод сән үзмж бәрәд, Әрәсәд нүүрлгч орм эзлжәнә. Энд өсксн мал цугәрәсән һәәхүлд алтн медаль шүүж авна.
3-11-2011, 18:47

Эн өдрмүдт мана танһчд шүлгч Санһжин Босян ончта өөн темдглгджәнә

Ноябрин зурһанд мана танһчд хальмгин олн-әмтнә бичәч Санһжин Босян ончта өөн темдглгдх. Эн жил билгтә бичәч йирн нас зүүх бәәсмн. Өөнд нерәдгдсн керг-үүлдврмүд танһчин цуг райодт болжана. Аршан селәнд бәәдг Пушкина библиотекин филиалд иим нег керг-үүлдвр болв.

Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


добавить на Яндекс

Р е к л а м а
А р х и в
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
Возрастное ограничение -
Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34